พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานด้านบริการงานสอน ของ ศพด.บ้านแม่คะเมย เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านบริการงานสอน ของ ศพด.บ้านน้ำทร้พย์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานบุคคลทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานเอกสารต่าง ๆ ของ กองการศึกษา เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานบุคคลทั่วไป ปฏิบัติืงานด้านบริการงานสอน ของ ศพด.บ้านท่าเรือ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานบุคคลทั่วไป ปฏิบัติด้านบริการงานสอน ของ ศพด.บ้านหนองหงษ์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านบริการงานสอน ของ ศพด.บ้านแม่คะเมย จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานบุคคลทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานด้านบริการงานสอน ของ ศพด.บ้านแม่คะเมย จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานบุคคลทั่วไป ปฏบัติงานด้านบริการงานสอน ของ ศพด.บ้านท่่าเรือ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตำแหน่ง คนขับรถประจำรถขยะ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติด้านสารสนเทศประจำกองสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลงฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุข ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุข ฯ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานด้านกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุข ตำแหน่งคนขับรถประจำรถขยะ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานในกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างประปา เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างประปา เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงาน เพื่อช่วยงานในกองช่าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง ตำแหน่ง คนขับรถกระเช้า เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานทางด้านการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารของกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุการ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านท่าเรือ ตำบลแก่งกระจาน จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แก่งกระจาน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest