พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
นางจันทร์เพ็ญ สกุลณีย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ
thumbs
นางจันทร์เพ็ญ สกุลณีย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
thumbs
นายสุริยา ทรัพย์ทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Share on Line
Share on Pinterest