พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
สิบเอกโรมรัน รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นายประเสริฐ ทองพวง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
thumbs
นางชัญชิปภา ลอยลม
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายสายัญ บัวเพชร
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายยุทธนา ยอดสร้อย
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นายภพธร กสิวุฒิเชิดชูชัย
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายทิน แช่มเทศ
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายสมพร เกตุศรี
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายวีรศักดิ์ นวมขำ
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายชนินทร์ มั่นคง
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายธวัชชัย แช่มเทศ
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายณัฐวุฒิ แตงฉ่ำ
จ้างเหมาบริการ
    person_upload/backend/groupphoto24_35.jpg person_upload/backend/groupphoto24_34.jpg
Share on Line
Share on Pinterest