พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
น.ส.เบญจมาศ วัดวิลัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ
thumbs
น.ส.เบญจมาศ วัดวิลัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
thumbs
นางปณิดา มาลีเนตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
thumbs
นางนภัสรพี ดีส
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
thumbs
นางโสภา ขาวผ่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
thumbs
น.ส.เพียงใจ เทพสูตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
thumbs
น.ส.สุพักตร์ ทรัพย์ทวี
ครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
น.ส.สมจิตร ยิ้มแย้ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
น.ส.ฉันทนา น่วมสกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
น.ส.นิตยา ยอดสร้อย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
น.ส.กนิษฐา ธานีไกร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
น.ส.กุลธิดา ประเทศกล่อม
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
น.ส.แพรวพรรณ ทิพย์บำรุง
จ้างเหมาบริการ
thumbs
น.ส.กาญจนา พวงทอง
จ้างเหมาบริการด้านการสอน
thumbs
นางสุทธิดา อิ่มงาม
จ้างเหมาบริการด้านการสอน
thumbs
น.ส.วิไร ม่วงนาค
จ้างเหมาบริการด้านการสอน
thumbs
น.ส.เวียงฟ้า ใจซื่อ
จ้างเหมาบริการด้านการสอน
thumbs
น.ส.สุภาวดี รักษาคร
จ้างเหมาบริการด้านการสอน
thumbs
น.ส.จุฑาทิพย์ พิมพ์สุวรรณ์
จ้างเหมาบริการด้านการสอน
thumbs
น.ส.ภาวิณี ม่วงใหม
จ้างเหมาบริการด้านการสอน
thumbs
ว่าง
ว่าง
    person_upload/backend/groupphoto23_40.jpg person_upload/backend/groupphoto23_41.jpg person_upload/backend/groupphoto23_32.jpg person_upload/backend/groupphoto23_33.jpg person_upload/backend/groupphoto23_27.jpg person_upload/backend/groupphoto23_28.jpg person_upload/backend/groupphoto23_29.jpg
Share on Line
Share on Pinterest