พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
นายนพพร มาลีเนตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.ผอ.กองช่าง
thumbs
นายนพพร มาลีเนตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นายอิษรา ถิรดำรงกุล
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
thumbs
น.ส.สุพิชฌาย์ อ่วมนิล
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายธนนันท์ พันธ์แก่น
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายไพฑูรย์ จันศรี
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายพงศ์ศิริ พงษ์เล็ก
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายพัชรพล จันศรี
จ้างเหมาบริการ
    person_upload/backend/groupphoto22_25.jpg person_upload/backend/groupphoto22_26.jpg
Share on Line
Share on Pinterest