พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
นางสมัชญา เด่นดวง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รก.ผอ.กองคลัง
thumbs
จ่าเอกบุญมา แก้วเสียง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
thumbs
นางสมัชญา เด่นดวง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
thumbs
น.ส.นริศรา อาจเครือวัลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
thumbs
น.ส.ผุสดี สมศรีพลอย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวเนตรดาว กาญจนปรีชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
thumbs
นางรุ่งทิพย์ พรามศาสตร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวบุศรา กลีบจงกล
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นางสาวแพพลอย โกมล
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นางบุปผา ศรีเมฆ
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายฉัตรมงคล พรามศาสตร์
จ้างเหมาบริการ
thumbs
นายอรรถพล จุ้ยยิ้ม
จ้างเหมาบริการ
    person_upload/backend/groupphoto21_23.jpg person_upload/backend/groupphoto21_24.jpg
Share on Line
Share on Pinterest