พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
สิบเอกโรมรัน รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นายพงศ์ศิริ เมืองมนต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวจุฑามาศ นันทวิสาร
นิติกรปฏิบัติการ
thumbs
นางพัชริยา สงศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวฐิติรัตน์ ชูสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
สิบเอกประพันธ์ ลูกอินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัยปฏิบัติงาน
thumbs
นายเผียน ใจบุญ
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายปรีชา รอเซ็ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาธารณภัย
thumbs
นายสุรชัย ใจกล้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาธารณภัย
thumbs
นางสาวมุทิตา นาคะมะนัง
พนักงานจ้างทั่วไป(นักการภารโรง)
thumbs
นางสาวลักษ์ขณา ล่องตี้
พนักงานจ้างทั่วไป
thumbs
นางสุพัตรา อาจเครือวัลย์
จ้างเหมาบริการ
    person_upload/backend/groupphoto20_38.jpg person_upload/backend/groupphoto20_39.jpg
Share on Line
Share on Pinterest