พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
สิบเอกโรมรัน รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด
084-2135739
thumbs
สิบเอกโรมรัน รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการผูู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
084-2135739
thumbs
นายนพพร มาลีเนตร
นายช่างโยธารักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
093-1700926
thumbs
น.ส.เบญจมาศ วัดวิลัย
นักวิชาการศึกษารักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
080-6692055
thumbs
นางจันทร์เพ็ญ สกุลณีย์
นักพัฒนาชุมชนรักษาการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
062-5189972
thumbs
นางสมัชญา เด่นดวง
ผู้อำนวยการกองคลัง
088-0949579
    person_upload/backend/groupphoto19_36.jpg person_upload/backend/groupphoto19_37.jpg
Share on Line
Share on Pinterest