พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
นายสมเกียรติ เกตุสุริโย
ประธานสภา

thumbs
นายเดชา อากรแก้ว
รองประธานสภา

thumbs
นายอาณัติ เทียนภู่
เลขาสมาชิกสภา

thumbs
นายแกรง วรรณขำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นางจุรีรัตย์ วรชมพู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นายยอดยิ่ง ศรีคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นายฉลอง เผือกหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นายบุญรอด ราญไพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นางสาวประจวบ กิตติยายาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นายชาติชาย พุ่งพวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นายจำลอง แสงศูนย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นายชัยรัตน์ ม่วงนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นางบัวหลวง จันทรัศม์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นางพา ช่วยชูกลิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นายสุนทร เรืองเทศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
thumbs
นายอนันต์ ยี่สุ่นวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นางวันเพ็ญ มาลีเนตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นางสาวสุรัสวดี มีอยู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นายขูชาติ วงค์น้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
thumbs
นางขวัญใจ เฟื่องผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นายสมชาย ปวงชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นายทัศนัย มหาวิหกานนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

thumbs
นางสุวรรณา คงเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน

    person_upload/backend/groupphoto18_18.jpg person_upload/backend/groupphoto18_17.jpg
Share on Line
Share on Pinterest