พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

thumbs
สิบเอกโรมรัน รัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แก่งกระจาน รักษาราชการแทนปลัด อบต.แก่งกระจาน ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.แก่งกระจาน
Share on Line
Share on Pinterest