พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน

     มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  7,881  คน แยกเป็น

  • ชาย 4,013 คน
  • หญิง 3,868 คน
Share on Line
Share on Pinterest