พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

กองสวัสดิการสังคม

๑. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ด้านสวัสดิการสังคม
 • ด้านการจัดระเบียบชุมชน
 • ด้านพัฒนาชุมชน
 • ด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 • ด้านการกีฬาและนันทนาการ
 • ด้านสวนสาธารณะ
 • ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • ด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ด้านการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา
 • คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
 • ด้านพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ด้านส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
 • ด้านการพัฒนาศตรีและเยาวชน
 • ด้านการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Share on Line
Share on Pinterest