พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ด้านอนามัยชุมชน
 • ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
 • ด้านสุขศึกษา
 • ด้านควบคุมอาหารและน้ำ
 • ด้านป้องกันและยาเสพติด
 • ด้านสุขาภิบาลอาคารและสถานประกอบการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ด้านส่งเสริมเผยแพร่
 • ด้านควบคุมมลพิษ
 • ด้านศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • ด้านติดตามตรวจสอบ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ด้านควบคุมสิ่งปฏิกูล
 • ด้านรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
 • ด้านกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. งานกิจการประปา มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ด้านการเงินและบัญชี
 • ด้านการธุรการ
 • ด้านการผลิตประปา
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Share on Line
Share on Pinterest