พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ

  • งานบริหาร ด้านการศึกษา
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ

  • ด้านการส่งเสริมการศึกษา
  • ด้านการส่งเสริมศาสนา
  • ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบ

  • ด้านงานกิจการโรงเรียน
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Share on Line
Share on Pinterest