พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

กองช่าง

๑. งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานการก่อสร้างและบูรณะถนน
 • งานการก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
 • งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานการประเมินราคา
 • งานการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • งานการบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
 • งานการออกแบบ
 • งานควบคุมการขุดดินและถมดิน
 • งานผังเมือง
 • ด้านการสำรวจและแผนที่
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานการประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
 • งานการขนส่งและวิศวกรรมจราจร
 • งานการระบายน้ำ
 • งานไฟฟ้าสาธารณะ
 • ด้านการจัดตกแต่งสถานที่
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Share on Line
Share on Pinterest