พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

กองคลัง

๑. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานการเงิน
 • งานการรับ-เบิกจ่ายเงิน
 • งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 • งานการเก็บรักษาเงิน
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานการบัญชี
 • งานการทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
 • งานการเก็บรักษาเงิน
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ด้านภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 • ด้านการพัฒนารายได้
 • ด้านการควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 • งานพัสดุ
 • งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Share on Line
Share on Pinterest