พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักปลัด อบต.

๑. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานการเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 • งานกิจการสภา
 • ด้านอำนวยการข้อมูลข่าวสาร
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ด้านวิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน ประมวลผล
 • ด้านจัดทำแผน/โครงการ ติดตามผลการดำเนินงาน
 • ด้านงบประมาณ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานกฎหมายและคดี
 • งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
 • งานการร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานข้อบัญญัติ และระเบียบการคลัง
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • ด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. งานด้านการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ด้านการเกษตร
 • ด้านการปศุสัตว์
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖. งานด้านตรวจสอบภายใน

 • ด้านการตรวจสอบงบประมาณ
 • ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
 • การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 • งานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Share on Line
Share on Pinterest