พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อบต.แก่งกระจาน

กองคลัง 032-706143

สำนักปลัด 032-706926

แฟ็กซ์ 032-706927

Share on Line
Share on Pinterest