พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการโปร่งใส บริการสะดวกรวดเร็ว ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15412 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภท1
15 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15397 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club ประเภท1
15 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15396 นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภท1
15 ต.ค. 2564 พบ 0023.5/ 887 แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
15 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15343 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประเภท1
15 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15344 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี ๒๕๖๔" ประเภท1
15 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15345 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประเภท1
14 ต.ค. 2564 พบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๓๐๑ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 พบ 0023.5/ว15303 แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ 885 การอบรมออนไลน์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest